Kadına dayalı yaşamın savunma gücü:

YJA STAR

kadin tapinakÖnderliğimizin başlattığı ve kırk yılı aşkın bir süredir kesintisiz devam eden özgürlük mücadelemiz, sadece Kürt halkının yeniden varoluşunu sağlama ve özgürleştirme temelinde gelişmemiştir. Bu hedefle yola çıkan Özgürlük Hareketimiz bugün muazzam kazanımların da sahibidir. Everensel bir kimlik taşımaktadır.

‘Demokratik-Ekolojik, Kadın Özgürlükçü Paradigma’ ile bugün tüm halkların, insanlığın tek özgür yaşam umududur. Bu paradigma ise kadın öncülüğünde gelişecek bir yaşamı yaratmayı hedeflemektedir. Önderliğimiz, başta Kürt halkı ve tüm halklar için başlattığı özgürlük hamlesinin ilk an’ından bugüne kadar tüm ideolojik ve paradigmasal değişim ve dönüşümlerini kadın eksenli bir yaşamı esas alarak yapmıştır.

 Partileşmeden, ordulaşmaya ve bugün de KJK ile sistemleşmeye doğru giden Kadın Özgürlük Hareketi artık tüm dünyanın dikkatle izlediği, takip ettiği ve dahil olmak istediği bir düzeye gelmiştir. Özellikle Ortadoğu’daki gelişmelerin seyrine yön veren pozisyonda olması tüm ilgileri üzerine çekmesine neden olmuştur.

Ortadoğu’da yaşanan kriz ve kaos, kirli güçlerin denetimine bırakılmışken, bunun karşısında duran ve halkların özgürlüğü için savaşan tek güç Önderliğimizin yarattığı Özgürlük Hareketi olmuştur. Bugün yaşanan devrimin öncüsü esas olarak kadınlardır. Kapitalist modernite, kendisini ahlaksızlık üzerinden örgütleyip tüm dünyada sistemini oturtmaya ve kalıcılaştırmaya doğru giderken, bunun karşısında tek alternatif olan özgür yaşam sistemini geliştiren Önderliğimiz ve Özgürlük Hareketimiz egemen güçler için en büyük tehdittir. Bu tehdit ideolojik ve siyasi alanlarda adım adım bertaraf edilirken, askeri alanlarda da bertaraf edilmiştir. Özellikle Rojava, Başur ve Şengal kazanımları bunun somut ifadesi olmuştur. Büyük bir askeri deneyimin ve mirasın sahibi olan YJA Star bu öncülüğü gerçekleştirerek, kadın eksenli özgür yaşamın temel savunma gücü olduğunu bir kere daha ortaya koymuştur.

1984’de Kürdistan Kurtuluş Birlikleri (HRK) ve ardından ordulaşan Kürdistan Halk Kurtuluş Ordusu (ARGK) birlikleri içerisinde kadın gücü kendisini birimler halinde örgütlemeye başlar. Karma ordu yapısı içerisinde yer alan kadın gücü, ilk olarak 1993 yılında ordulaşmaya gider. Önderliğimizin; “PKK’de özgürleşen ve ordulaşan kadın yaşamda başarının teminatıdır” perspektifini esas alarak kendisini örgütlemiştir. Bu perspektifle gelişen mücadelemizin ortaya çıkardığı direniş ve özgür yaşam çizgimiz Kürdistan’da halkımızın ve kadınların yaşam ve savunma teminatı olmuştur. Bu özgürlük ve direniş çizgisi, temsiliyetini en somut bir biçimde Bêrîtan (Gülnaz Karataş) yoldaş şahsında kendisini göstermiş, sembolleşmiştir. Kadının savaşa katılmasında, özgün örgütlenmesinde, gücünü ve iradesini açığa çıkarmasında Bêrîtan yoldaş belirleyici bir rolün sahibi olur. Önderliğimiz Bêrîtan’ın içte gelişen teslimiyet ve ihanete karşı tutumundan ve dış güçlerin yönelimlerine karşı direnişinde çok etkilenir. Önderliğimiz şehitlerin anısına bağlılığını bir kere daha gösterir ve savaş sahalarında büyük bir direnişle şahadete ulaşan, Besê Anuş, Sultan Yavuz, Hanım Yaverkaya, Rahime Kahraman, Bınevş Egal, Bêrîtan gibi birçok yoldaşımızın anısına kadın ordulaşmasının çalışmalarını hızlandırır. Böylece 1993 yılının Kasım-Aralık aylarında kadın ordulaşmasının resmi ilanı yapılır. Yine Önderliğimizin daha sonraki yıllarda geliştirdiği YAJK örgütlenmesi, erkek egemen sistem karşısında en etkili silah olmuştur. Geliştirilen kadın ordulaşması yalnızca sisteme, düşmana karşı değil, içimizde yer alan çeteci, komplocu ve ihanetçi çizgiyi temsil eden geri geleneksel erkeğe karşı da özgürlük ve direniş çizgisinin teminatı olarak geliştirilmiştir.

Uluslararası komplonun ardından örgütümüz, tasfiyeci güçlerin yönelimleriyle karşı karşıya kalmış; bu dönemde, ideolojik-siyasi ve askeri alanlarda yeniden yapılanma temelinde birçok değişim ve dönüşüme gitmiştir. HPG içerisinde YJA olarak örgütlenen kadın gücü ise 2004 yılında gerçekleştirilen YJA (Yekîneyîn Jinên Azad – Özgür Kadın Birlikleri) Konferansı’nda askeri alana ilişkin de birçok karar alınmış, bu kararlarla kadının ordu çalışmaları içinde daha aktif, insiyatifli, etkin, uzman ve yetkin olmasını sağlayacak bir düzenlemenin gerekli olduğu kararına varılmıştır. Önderliğimizin dönem perspektifleri ışığında Kadın Özgürlük Hareketi ideolojik, siyasal alanda yeniden yapılanmaya giderken askeri alanda da kendisini YJA Star olarak örgütlemiştir. YJA Star Önderliğimizin meşru savunma güçlerine armağan ettiği ‘Bir Halkı Savunmak’ta belirttiği çerçevede mücadele etmeyi esas almıştır.

Yalnızca Kürt kadınlarının değil, Ortadoğu ve tüm dünya kadınlarının meşru savunma gücü olma iddiasıyla örgütlenen YJA Star, HPG içerisinde özgün ve özerk bir yapılanmaya sahiptir. Kadın Özgürlük Hareketi’nin meşru savunma gücü olan YJA Star, klasik bir ordu örgütlenmesini aşan, demokratik sosyalizm ekseninde örgütlenen ve kadın gerillacılığını geliştirip yaygınlaştıran bir kadın gerilla ordusudur.

En temel amacı Önder Apo’nun özgürlüğü için mücadele etmek olan YJA Star’ın aynı zamanda, ahlaki-politik toplumu inşa etmek, bunun için soykırım sistemine ve kapitalist moderniteye karşı demokratik, ekolojik, kadın özgürlükçü toplum paradigması temelinde meşru savunma çizgisinde mücadeleyi yükseltmek, başta Önder Apo’nun yaşamına karşı olmak üzere halkımıza, kadınlara ve mücadele değerlerimize yönelik her türlü baskı, saldırı ve yönelimlere karşı mücadele ederek, Kürdistan’da demokratik özerkliği inşa etmek gibi temel hedef ve görevleri bulunmaktadır. En temel görevlerinden biri ise tüm kadınları, sistem karşısında koruyabilmek, örgütleyebilmek ve her alanda savunma güçlerini oluşturabilmektir.


yjastarYJA Star’ın mevcut ordusal kurumlaşması, kadının kendini savunabileceği temel bir alan olmaktadır. Bununla birlikte ordusal gelişim, askerileşme ve komutanlaşma kadının kendisine olan özgüveninin gelişimini de etkilemektedir. Bunu salt kaba anlamıyla ele almak yanılgılı bir yaklaşım olmaktadır. Örneğin elindeki silah gücün göstergesi olmadığı gibi, özgüvenini oturtacak ve benliğini bir bütünüyle etkileyebilecek bir güç de sayılmamaktadır. Önemlidir ama tüm bunlar salt araçsal boyutta kalmaktadır. Kadının en büyük silahı, ideolojisidir. Nasıl ki erkek egemenlikli sistem kendini var ederken ilk başta ideolojik, beyinsel kurumlaşmalarını yaratmış ve ilk kurban olarak kadını kendi öz benliğinden koparmışsa, kadının da şimdi çağımız gerçekliğinde kullanacağı en büyük silah doğal uyum yasalarına dayalı özgürlükçü, eşitlikçi paradigmasal yapılanması olmaktadır. Erkek egemenlikli sistemin kendi ideolojisini benimsetirken kullandığı zor, şiddet ve iktidar olgusundan öte YJA Star’ın içerisine girdiği tutum, savunmaya dayalı bir şiddet anlayışını içermektedir. YJA Star, kadın doğasına dayalı bir ordulaşma sistemi olduğundan şiddet anlayışı da elbette ki güvenlik amaçlı, öz savunmayı ve meşru savunmayı esas alan, çizgi savunuculuğuna soyunan, koruma mantığını ifade etmektedir.

YJA Star, demokratik mücadelenin tıkandığı noktada kadın özgürlük mücadelesinin önünü açmak, bu anlamda kadın katliamları, tahakkümcü zihniyetin toplum üzerindeki zorunu sınırlandırmak ve ortadan kaldırmak açısından kendisini toplumsal zeminde öz savunma güçlerinin oluşturulması biçiminde örgütler. Meşru savunma çizgisi en fazla da ataerkil zihniyetin kendisine yaşam alanı bırakmadığı kadının eylem çizgisi ve mücadele anlayışı olmaktadır. Toplumsal cinsiyetçiliği bu çizgi ekseninde aşmayı hedefleyen YJA Star bunu yapabilmek açısından, demokratik mücadelenin tıkandığı noktada meşru savunma anlayışı çerçevesinde gerektiği kadar müdahale eder.

Geride bıraktığımız süreç, YJA Star açısından çok büyük tecrübe ve kazanımların yaşandığı bir süreç olmuştur. Kendisini artık bir kadın ordulaşma merkezi olarak örgütleyen YJA Star, bu konuda bir ilk ve örnek olmayı başarmıştır. YJA Star’ın yarattığı gelişmelerle, Ortadoğu’nun köle-ezilen kadın imajı yerine artık özgür kadın kişiliğine doğru daha büyük gelişmeler yaşanmaktadır. Artık zayıf, güçsüz kadından iradeli, kendine güvenen, direnişçi kadın kişiliğine doğru bir yol alış söz konusudur. Kadın kimliğinin saygınlık, onur, sevgi ve yaşam kaynağı temelinde yücelmesi tarihi gelişmelerdir.

Kürdistan dağlarındaki kadın gerilla ordumuzun kazanımları ardından bu miras ve tecrübeye dayanarak bu kez Rojhilat’ta HPJ, Rojava devriminde YPJ en son Şengal alanında YPJ-Şengal örgütlenmeleri geliştirilmiştir. Böylece Kürdistan’ın her dört parçasında kadınlar kendilerini meşru savunma alanlarında örgütleyebilmiş, muazzam bir savunma gücü haline gelebilmiştir. Başur’da ve Şengal’de halkların ve kadınların savunulmasında savaşçı ve komutan düzeyinde yaşanan güçlü özgür kadın çıkışı geleneksel kadın imajının köklü bir değişim sürecine girdiğini göstermektedir. YJA Star’dan ilham alarak gelişen YPJ öncülüğünde kendisini Rojava’da, Kobanê direnişinde örgütleyen genç kadınların, anaların göstermiş olduğu yiğitlik, cesaret bu süreçte büyük moral yaratmış, Kobanê direnişinde belirleyici olmuştur. Rojava devrimi kadın eksenli bir devrim olarak yol alırken, buradaki kadın devriminin Ortadoğu kadınlarını derinden etkileyeceği açığa çıkmıştır. Şimdiden YPJ saflarında Kürt kadınlarının yanı sıra Süryani, Arap, Türkmen vb. diğer halklardan kadınlarda yerlerini almıştır. Kadın özgürlüğü açısından büyük umut ve iddiayı ifade eden bu gelişmeler devrimsel gelişmeye denk gelmektedir. Mücadelemizin ekseni de bu devrimsel gelişmeyi kadınlar açısından kalıcı kazanımlara dönüştürmek ve özgürlük ufkunu genişletmeyi hedeflemektedir.

İçinde bulunduğumuz süreçte YJA Star, sağlam bir özgürlük geleneğinden gelmiş olmanın vermiş olduğu birikim ve mirası, Kürdistan’ın köylerinden başlamak üzere, şehirlere ve kadınların yaşadığı tüm Ortadoğu sahalarına kadar geliştirecek bir kadın savunma bilincine, örgütlülüğüne kavuşmakta olup bu konuda yoğunlaşmaktadır. YJA Star bundan sonra kadının öz savunma alanında, öz savunmanın yediden yetmişe tüm kadınları içine alacak şekilde büyütme ve derinlik sağlama görevi ile karşı karşıyadır. Kürdistan’da uygulanan vahşi kapitalizm ve onun dayandığı egemen erkek sistemi kadın üzerinde her türden şiddeti artmış durumdadır. Kadınlar mevcut haliyle kendisini savunmaktan uzak konumdadır. Köylerde, evlerde, okullarda, sokaklarda vb. her yerde kadın üzerinde nefes aldırmayan bir baskı ve şiddet söz konusudur.

YJA Star, kadının öz savunma gücü iddiasıyla hareket eden bir güç olarak, kadınları kendilerini savunacak düzeye getirecek bir yaklaşım, yoğunlaşma ve örgütlenmeyi kendisine esas almaktadır. Bu anlamda kadınların yalnız ve kendi kaderlerini yaşamaya mahkum olmadıkları bilincini kazandırmak kadar nerede ve hangi konumda olurlarsa olsunlar kendi savunmalarını geliştirecekleri bir örgütlülük yaratmak mümkündür. Bunun somut adımları Rojava ve Şengal gerçeğinde her boyutuyla görülmektedir. Burada gerek sıcak savaş mevzilerinde gerekse de toplumsal örgütlülükler içerisinde oluşturulan örgütlenme zeminini güçlendirip zenginleştirmek ve tüm dünya kadınlarının bundan feyz almalarını sağlamak mümkündür. Bu kendisiyle büyük gelişmeler yaratacak ve özgür, ahlaki-politik toplum da ancak bu temelde gelişecektir. Kendisini meşru savunma temelinde örgütleyen, donatan ve gün geçtikçe daha da büyüyen ordusuyla YJA Star, özgür toplum ve yaşamın garantisidir.